ScheepsWijs Voorwaarden
Voorwaarden Vaartraining op uw eigen schip

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vaartrainingen en vaarcursussen waarbij ScheepsWijs voorziet in een trainer die op aanvraag van de 'inschrijver' meevaart op het schip van de degene die de training volgt: de 'deelnemer'.

ScheepsWijs Trainer

ScheepsWijs zorgt voor een trainer die beschikt over de papieren en ervaring die vereist zijn voor de training op het betreffende schip en het gekozen vaargebied. De aanwezigheid van de trainer kan gezien worden als de aanwezigheid van een loods: de trainer geeft advies aan degene die het commando voert op het betreffende schip.

Uw schip en de opvarenden

De deelnemer verklaart dat hij eigenaar is van het betreffende schip of toestemming heeft van de eigenaar om met het schip te varen en de training op het schip te laten plaatsvinden. Het schip aan boord waarvan de training plaatsvindt dient in goede staat te verkeren en volledig uitgerust te zijn voor de veilige vaart in het betreffende vaargebied.

De scheepseigenaar, danwel de deelnemer die het schip in bruikleen heeft, blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een veilige vaart, de veiligheid van het schip en alle opvarenden. Elke opvarende blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en de onder hem/haar toezicht staande personen. Indien schade ontstaat jegens een opvarende door handelen of nalatigheid van een andere opvarende geldt dat ScheepsWijs hiervoor nimmer aansprakelijk kan worden gesteld.

Opvarenden zijn verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reis (ziekte/ handicaps/ zwangerschap) reeds bij het aangaan van de overeenkomst, of anders zo spoedig mogelijk, kenbaar te maken.

Verzekering van uw schip

Uw schip dient verzekerd te zijn voor zowel Wettelijke Aansprakelijkheid als schade aan het vaartuig zelf (WA en Casco). Alle opvarenden dienen een reisverzekering af te sluiten voor schade door ongevallen en overig letsel van de opvarenden of schade of verlies van de eigendommen van opvarenden.

Aansprakelijkheid

ScheepsWijs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of door het schip, schade veroorzaakt aan of door andere schepen, verlies of diefstal van het schip, schade door ongevallen en overig letsel van de opvarenden of schade of verlies van de eigendommen van opvarenden.

ScheepsWijs is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het afwijken van de overeengekomen aanvangs- of eindtijd en -haven. In geval van extra reiskosten voor de trainer zijn deze voor rekening van inschrijver.

ScheepsWijs aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door ScheepsWijs afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft.

Betaling

De inschrijver zal de hem in rekening gebrachte bedragen in euro's zoals vermeld in de reserveringsbevestiging binnen de volgende termijnen aan ScheepsWijs voldoen: direkt bij reservering 50% van het vermelde totaalbedrag, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de training het resterende bedrag. Bij reserveringen waarvoor een vroegboekprijs of andere tijdgebonden aanbieding geldt, dient de betaling binnen de genoemde termijn te zijn voldaan.

Wijzigingen en annulering

Na reservering van de trainingsdag(en) op uw eigen schip houden wij de datum voor u vrij en plannen we de haven van vertrek in. Mocht het toch voorkomen dat u een wijziging wilt voorstellen, houdt u dan rekening met het volgende:

Annuleren van de trainingsdag(en)met terugbetaling van het cursus bedrag is helaas niet mogelijk en geldt als een wijziging. Voor annulering vanwege ziekte, ongevallen of sterfgeval, kunt u een (groeps-)annuleringsverzekering afsluiten.

Verblijf trainer

Bij een meerdaagse training kan het nodig zijn dat de trainer overnacht aan boord van het betreffende schip. Indien andere accommodatie noodzakelijk is, zijn de kosten daarvan voor rekening van de inschrijver/deelnemers. Aan boord moet de trainer kunnen beschikken over een eigen kooi of hut, waarbij de bekende scheepsversie van privacy zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. De trainer is 'in de kost' bij de inschrijver/deelnemers, tenzij anders overeengekomen. De trainer zal zich zoveel mogelijk aanpassen aan de huisregels en gewoonten op het schip, één en ander in gezond onderling overleg.

Reddingsvesten

Het dragen van een gekeurd reddingsvest is verplicht voor alle opvarenden die zich tijdens de vaart aan dek bevinden.

Weer en wind

Te allen tijde zijn beide partijen, dus zowel de scheepseigenaar als de trainer van ScheepsWijs, bevoegd te bepalen dat de omstandigheden (van weer, getij, schip of andere) het niet toelaten om te varen, of het noodzakelijk maken de reis te wijzigen of af te breken, respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen. Eventuele extra (reis-)kosten voor de trainer van ScheepsWijs zijn voor rekening van de inschrijver/deelnemers.

Als weer en wind het onmogelijk maken tot een zinvolle training te komen, biedt ScheepsWijs een vervangende trainingsdag of dagdeel aan. Daarbij rekenen wij erop dat het schip waarop de training plaatsvindt in goede staat is en volledig is uitgerust voor een goede en veilige vaart, bijvoorbeeld dat de motor in goede staat van onderhoud is en voldoende capaciteit heeft en dat de zeilen voldoende gereefd kunnen worden. Is dat niet het geval (dit ter beoordeling van de trainer van ScheepsWijs), dan kan ScheepsWijs de eventuele vervangende dagen niet voor haar rekening nemen.

Stormverzekering

De ScheepsWijs Stormverzekering is bij de training inbegrepen. Bij windkracht 7 of meer (volgens het KNMI) voor het district waarin de training plaatsvindt, krijgt u een vervangende praktijktraining aangeboden.

Overmacht

In alle gevallen van overmacht waardoor ScheepsWijs wordt verhinderd de training uit te voeren, waaronder verkeersproblemen of ziekte van de trainer, is ScheepsWijs gerechtigd de training te verplaatsen naar een latere datum. ScheepsWijs zal de deelnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. De eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het door de deelnemer betaalde bedrag voor de betreffende vaardag(en).

Rechten op beeld en geluid

Foto's, films en ander beeld- of geluidsmateriaal gemaakt door ScheepsWijs kunnen zonder verdere toestemming vooraf gebruikt worden voor (promotie-) activiteiten van ScheepsWijs in de ruimste zin van het woord. Bezwaren tegen het gebruik van beeld- of geluidsmateriaal met herkenbare personen, kunnen de betreffende personen kenbaar maken bij ScheepsWijs. ScheepsWijs zal zoveel mogelijk rekening houden met de bezwaren en toekomstig gebruik van het betreffende beeldmateriaal vermijden.

Privacy

Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met de trainer(s) van ScheepsWijs die de training verzorgen. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met of verkocht aan andere partijen, behalve en uitsluitend voor zover nodig voor de uitvoering van de training.

Klachten

Inschrijver/deelnemers zijn gehouden eventuele klachten over de training onmiddellijk (tijdens de training) aan de trainer ter plaatse of aan ScheepsWijs mede te delen, opdat de trainer en/of een andere medewerker van Scheepswijs nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de deelnemer tot uiterlijk 1 maand na afloop van de training de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij ScheepsWijs.

Tenslotte

Bovenal hopen wij op een prettige samenwerking en werken wij aan een goede en behouden vaart.

ScheepsWijs,