Voorwaarden Jaartraining ScheepsWijs

N.B.: Voor de vaartrainingen in de praktijk gelden andere voorwaarden.
Zie Voorwaarden Praktijkcursussen ScheepsWijs

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (online) trainingen, lessen en cursussen van ScheepsWijs en gelden voor deelnemers die (al dan niet gratis) deelnemen aan deze (online) trainingen, lessen en cursussen.

1.2. ScheepsWijs is gevestigd in Roodhuis, Friesland (Nederland) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01104058.

2. Eigendomsrechten

2.1. Op alle door ScheepsWijs ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de copyrights en intellectuele en eigendomsrechten bij ScheepsWijs.

2.2. Deelnemers mogen het materiaal dat ter beschikking is gesteld alleen voor privé-doeleinden gebruiken.

2.3. Vermenigvuldiging, verspreiding en/of gebruik voor commerciële doeleinden of voor derden van de verstrekte materialen, gegevens en informatie is op geen enkele wijze toegestaan.
2.3. Vermenigvuldiging, verspreiding en/of delen van de gegevens en informatie van andere deelnemers is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ScheepsWijs en de betrokken deelnemers met inachtname van de privacy van de betrokkenen.

3. Aansprakelijkheid

3.1. ScheepsWijs sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade aan vaartuigen en personen uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van (al dan niet verkeerd) verstrekte gegevens of adviezen.

3.2. Het schip van de deelnemers dient verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

3.3. Bij deelname aan het scheepvaartverkeer moet een daartoe bevoegde schipper aan boord zijn met de vereiste ervaring om een veilige vaart te waarborgen.

4. Wet Bescherming Persoonsgegevens

4.1.De persoonsgegevens die deelnemers verstrekken bij inschrijving en tijdens een (online) trainingen, lessen en cursussen worden door ScheepsWijs geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om deelnemers te informeren over relevante producten en diensten van ScheepsWijs. Deelnemers kunnen zich hiervoor eenvoudig en ten allen tijde afmelden.

4.2. Deelnemers geven toestemming voor het gebruik en de weergave van afbeeldingen, vragen en reactie(s) tijdens trainingen, lessen en cursussen en door ScheepsWijs aangeboden socialmediakanalen voor de verdere ontwikkeling en promotie van de trainingen, lessen en cursussen van ScheepsWijs.

4.3. ScheepsWijs verstrekt gegevens van deelnemers niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij ScheepsWijs daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen

5.1. ScheepsWijs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. ScheepsWijs raadt deelnemers aan deze algemene voorwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen, zodat zij altijd op de hoogte zijn van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

6. Nederlands recht

6.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Tenslotte

Bovenal hopen wij op een prettige samenwerking en werken wij aan een goede en behouden vaart.

ScheepsWijs,