Vaarcursussen voor de Waddenzee

Voorwaarden (online) theoriecursussen ScheepsWijs

N.B.: Voor de vaarcursussen in de praktijk gelden andere voorwaarden.
Zie Voorwaarden Praktijkcursussen ScheepsWijs

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (online) theoriecursussen van ScheepsWijs en gelden voor deelnemers die (al dan niet gratis) deelnemen aan de (online) theoriecursussen van ScheepsWijs.

1.2. ScheepsWijs is gevestigd op Slypsterwei 2, 8736 JD  Roodhuis, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01104058.  

2. Eigendomsrechten

2.1. Op alle door ScheepsWijs ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij ScheepsWijs.

2.2. Deelnemers mogen het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de (online) theoriecursus alleen voor privé-doeleinden gebruiken. 2.3. Vermenigvuldiging, verspreiding en/of gebruik voor commerciele doeleinden of voor derden van de verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ScheepsWijs.  

3. Aansprakelijkheid

3.1. ScheepsWijs sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor schade aan vaartuigen en personen uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van (al dan niet verkeerd) verstrekte gegevens of adviezen.  

4. Wet Bescherming Persoonsgegevens

4.1.De persoonsgegevens die deelnemers verstrekken bij inschrijving en tijdens een (online) theoriecursus worden door ScheepsWijs geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om deelnemers te informeren over relevante producten en diensten van ScheepsWijs. Deelnemers kunnen zich hiervoor eenvoudig en ten allen tijde afmelden.

4.2. Deelnemers geven toestemming voor het gebruik en de weergave van vragen en reactie(s) tijdens cursus voor de verdere ontwikkeling en promotie van de (online) theoriecursus door ScheepsWijs.

4.3. ScheepsWijs verstrekt gegevens van deelnemers niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij ScheepsWijs  daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.  

5. Wijzigingen

5.1. ScheepsWijs  behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. ScheepsWijs raadt deelnemers aan deze algemene voorwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen, zodat zij altijd op de hoogte zijn van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.  

6. Nederlands recht

6.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zijnde de rechtbank te Leeuwarden.

Tenslotte

Bovenal hopen wij op een prettige samenwerking en werken wij aan een goede en behouden vaart.

ScheepsWijs,